Mimasu Gennosuke (三枡源之助)

Gennosuke MIMASU is a famous family line in traditional Japanese Kabuki drama.

Gennosuke MIMASU (First Generation)
Eldest son of Daigoro MIMASU (III)

Gennosuke MIMASU (Second Generation)
Adopted son of Daigoro MIMASU (IV)

Gennosuke MIMASU (Third Generation)
Actual name is Shigebe FUJII.

Gennosuke MIMASU (Fourth Generation)
Actual name is Gennosuke UTSUYAMA.